แผนพัฒนา 3 ปี

ปกแผนพัฒนาตำบลสามปี
คำนำ-สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการก่อสร้างอื่นๆ
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ส่วนที่ ๖ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล